Darkness!!!
l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۴۱:۲۲

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۹:۰۷

صرف نهار اعضای کادر اجرایی، پس از رسیدگی به شرکت کنندگان

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۶:۵۱

نظارت بر پخش غذا

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۴:۴۵

کار و غذا.

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۲:۴۵

وقت نهار شده. همه گرسنه ایم...

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۲۷:۳۵

صرف نهار مربی ها

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۲۴:۵۷

صحبت تیم فنی و اجرایی

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۲۱:۵۳

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۲۰:۱۱

حضور بچه ها و مربیان در کارگاه امروز

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۱۷:۴۸

در حال دریافت پستهای بیشتر ...